0142643430 www.roposh.com

ورود

ثبت نام

هنگامی که شما یک حساب کاربری ایجاد می کنید، قادر به پیگیری وضعیت پرداخت، پیگیری تایید خواهید بود و شما همچنین در پایان تور می امتیاز خود را ثبت کنید.
نام کاربری*
رمز عبور*
تکرار رمز عبور*
نام*
نام خانوادگی*
ایمیل*
تلفن*
کشور*
* ایجاد یک حساب کاربری به معنی پذیرششرایط استفاده از خدمات ما و سیاست حفظ اسرار است.

در حال حاضر عضو هستید؟

ورود
0142643430 www.roposh.com

ورود

ثبت نام

هنگامی که شما یک حساب کاربری ایجاد می کنید، قادر به پیگیری وضعیت پرداخت، پیگیری تایید خواهید بود و شما همچنین در پایان تور می امتیاز خود را ثبت کنید.
نام کاربری*
رمز عبور*
تکرار رمز عبور*
نام*
نام خانوادگی*
ایمیل*
تلفن*
کشور*
* ایجاد یک حساب کاربری به معنی پذیرششرایط استفاده از خدمات ما و سیاست حفظ اسرار است.

در حال حاضر عضو هستید؟

ورود

دایره مهارت

اندازه کوچک / مستطیل

فتوشاپ90%
HTML / CSS80%
وردپرس100%
فتوشاپکارشناس!
HTML / CSSنرمال
وردپرسعالی

دایره/اندازه کوچک

فتوشاپ90%
HTML / CSS80%
وردپرس100%
فتوشاپعالی!
HTML / CSSنرمال
وردپرسعالی

مربع /با سایز متوسط

فتوشاپ90%
HTML / CSS80%
وردپرس100%
فتوشاپعالی!
HTML / CSSنرمال
ورد پرسکارشناس

دایره/سایز متوسط

فتوشاپ90%
HTML / CSS80%
ورد پرس100%
فتوشاپعالی!
HTML / CSSنرمال
وردپرسکارشناس

مربع/با سایز بزرگ

Photoshop90%
HTML / CSS80%
WordPRess100%
فتوشاپعالی!
HTML / CSSنرمال
وردپرسکارشناس

دایره/باسایز بزرگ

فتوشاپ90%
HTML / CSS80%
وردپرس100%
فتوشاپعالی!
HTML / CSSنرمال
وردپرسکارشناس